• sahypa_banner

“Sweetrip®” Ultra ýumşak silikon pyçaklary bilen ýokary hilli diş çotgasy

“Sweetrip®” Ultra ýumşak silikon pyçaklary bilen ýokary hilli diş çotgasy

Tagta we galyndylary aýyrmakda täsirli bolup, dişleriňize we diş etleriňize ýumşak diş çotgasyny gözleýärsiňizmi?Silikon diş çotgasyna geçmegi göz öňünde tutuň!Silikon diş çotgalaryny ajaýyp saýlaýan esasy aýratynlyklar:

  • Dişlere we dişlere mylaýym: çeýe we ýumşak silikon gabyklar hatda iň duýgur dişlerde we diş etlerinde ýumşak bolup, amatly arassalama tejribesini üpjün edýär.Ownuk kelleli kelleler dişleriň arasynda we hatda diş etiniň arasynda-da ýetip bilýär, bu bolsa sagdyn agzyňy doly arassalamagy üpjün edýär.
  • Leumşak arassalaýyş güýji: silikon diş çotgalary hem gaty berkdir.Güýçli we uzak möhletli materialdan ýasalan bu çotgalar könelmezden we ýyrtylmazdan yzygiderli ulanylyp bilner.Mundan başga-da, silikon adaty neýlon gabyklaryndan has az gözeneklidir, wagtyň geçmegi bilen çotganyň kellesinde bakteriýalaryň köpelmeginiň ähtimallygy azdyr.
  • Lyokary çydamly: Silikon diş çotgalary, neýlon bilen örtülen görnüşlerden has az abraziwdir.Diýmek, wagtyň geçmegi bilen dişleriňize we diş etleriňize zeper ýa-da gaharlanma ähtimallygy az bolup, uzak wagtyň dowamynda agzyň sagdyn bolmagyna sebäp bolýar.
  • Ajaýyp we aç-açan diş çotgasy: agyz saglygy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çydamly we ýumşak PETG materiallary bilen işlenip düzüldi.Tutga amatly tutulmagy üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen ýasalýar, şol bir wagtyň özünde düwürtikler tagtany aýyrmakda we dişleriňizi we diş etleriňizi sagdyn saklamakda örän täsirli.

 

Silikon diş çotgalarynyň takyk zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrylyp bilinjekdigini bellemelidiris.Zawodymyz dürli model wariantlaryny, çotganyň kellesiniň ululygyny we görnüşini, hatda reňk we dizaýny dolandyrmagy öz içine alýan birnäçe özleşdirme wariantlaryny hödürleýär.Özüňiz üçin diş çotgasyny gözleýärsiňizmi ýa-da markaly diş toplumynyň bir bölegi hökmünde, ajaýyp çözgüt döretmek üçin siziň bilen işleşip bileris.

Müşderilerimizi hödürlemek üçin bagtlyMUGT MESELE, SORAGLARY ANDYZ WE SÖZLERI .IZI BIZI IŞLE. .N.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Sweetrip®
Haryt elementi 9101
Bristles materialy Silikon
Çotga tutawajy material PP + PETG
Önümiň reňki Gülgüne / Gyrmyzy / Greenaşyl / Sary
Bristle görnüşi Softumşak
Gaplamak Blister kartoçkasy
Orta gutynyň spesifikasiýasy 12 sany guty
OEM / ODM OEM / ODM hyzmaty berilýär
Gelip çykan ýeri Guangdong , Hytaý
MOQ 30000 sany
Eltip bermegiň wagty 30% goýumdan 30 gün soň
1_01
1_02
1_03
1_04
1_05
1_06

Sorag-jogap

Eltip bermegiň wagty we iberişleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

Goýumyňyzy alanymyzdan 20-25 gün soň harytlar iberiler.EMS, Fedex, TNT, DHL berip bileris.ÜPS, ýa-da Howa we Deňiz arkaly eltip bermek.

Töleg hakda näme?

Töleg şertleri: T / T , kredit kartoçkasy , nagt , West Union, Money Gram, Paypal we Moneybookers we ş.m.

Hil meselesi bolan önüm bolsa?Näme etmeli?

Harytlary bize gaýtaryp bilersiňiz, täzesini size ibereris!

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

20 ýyl töweregi myhmanhana üpjünçiligini öndürmekde ýöriteleşen aktýor.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň