• sahypa_banner

OEM / ODM HYZMATLARY

BIZI BR SÖANDGÜMIZ BILEN YNANAN

028d1219577076ce329b8fe961ad049
3
1 (27)
6
7 (1)

Marbon diş çotgasy öndürmek üçin ýokary OEM hyzmatlaryny bermäge borçlanýar.Önümçilik prosesimiz, taýýar önümiň derrew satuwa taýýar bolmagyny üpjün etmek bilen, sanjym galyplaryndan ahyrky gaplamalara çenli her ädimi öz içine alýar.Müşderilerimiz we gözegçilik edaralarymyz tarapyndan tassyklanan ISO9001: 2015 standartyna laýyklykda her önümçilik işini amala aşyrýarys.Köp ýyl bäri işimizde mümkin bolan iň ýokary hil standartlaryny saklamaga bagyşlanýarys.Önümçilik hünärmenlerimiziň tejribeli we ýokary hünärli toparymyz, çig mal satyn almakdan ahyrky önüm gaplanyşyna çenli önümçilik prosesiniň her ädimine gözegçilik etmek üçin berk taýýarlyk görýärler.Bu, diş çotgalarymyzyň berk hil, öndürijilik we hyzmat standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Mümkin bolan ýokary hilli ülňüleri saklamagymyzy üpjün etmek üçin amallarymyz yzygiderli gowulaşmaga we kämillige bolan ygrarlylygymyzy saklamaga mümkinçilik berýän müşderilerimiz we gözegçilik edaralary tarapyndan yzygiderli gözden geçirilýär we barlanýar.

Zawodyň göni artykmaçlygy

Diş çotgasyny öndürmek boýunça 20+ ýyllyk tejribe bilen birlikde, diş çotgasy önümleriniň diş çotgasy öndürmek tehnologiýasynyň hemmesini bilýäris.

Solutionshli çözgütler üçin bir ýer.

Usörite sargytlary biz bilen diş çotgalary bilen sargyt edip wagt we býudjet tygşytlap bilersiňiz.

Çalt sitata kepilligi

Yourhli zerurlyklaryňyz üçin çalt we takyk sitata hödürlemegi wada berýäris.Öňdebaryjy tejribeli toparymyz bilen, ýazgy wagtynda bäsdeşlik bahasyny almagyňyzy üpjün edýäris.

 

100% mugt çeper eser dizaýny hyzmaty

Dizaýn hyzmatymyz, mugt we şahsylaşdyrylan çemeleşmämiz bilen masgaralamalary döretmek prosesini aňsatlaşdyrýar.Tejribeli toparymyz, logotipiňizi goşmak ýa-da aýratyn dizaýn döretmek, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga kömek edýär.

Highokary hilli diş çotgasyny nädip ýasaýarys?

Marbon öňdebaryjy diş çotgalaryny döretmek üçin iň täze tehnologiýalary, ösen enjamlary we çylşyrymly önümçilik usullaryny ulanýan öňdebaryjy diş çotgasy öndürijisidir.Dizaýndan önümçilige, müşderilerimiz üçin iň oňat önümi üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň her tarapyna üns berýäris.Diňe iň oňat hilli materiallary we iň häzirki zaman amallary ulanmaga bolan ygrarlylygymyz, diş çotgalarymyzyň täsirli, çydamly we ulanmak üçin amatly bolmagyny üpjün edýär, bu bolsa iň amatly agyz gigiýenasyny saklamak isleýän adamlar üçin iň oňat saýlama bolýar.Marbonyň önümçilik topary, dizaýndan başlap önümçilige çenli önümçiligiň ähli ugurlaryna üns berýän, desgamyzdan çykýan her bir diş çotgasynyň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýän tejribeli hünärmenlerden ybarat.Örän oňat önüm öndürmek we müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz bizi bäsdeşlikden tapawutlandyrýar.Marbon diş çotgalary bilen hiliň tapawudyny öwreniň we agyz önümleriniň iň ýokary standartyny başdan geçiriň.

 

00

Gurluşyň modeli dizaýny

Marbon, içerki dizaýn topary bar, spesifikasiýalara esaslanyp özüne çekiji dizaýnlary döretmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlykda ýokary.

企业 微 信 17 _17045984677721
企业 微 信 17 _17045984172212
diş çotgasynyň dizaýny
diş çotgasynyň dizaýny

3D diş çotgasynyň şekilleri

Marbon, önümleriň daşky görnüşini we maddy jikme-jikliklerini görkezmek üçin dizaýnlary we önümiň daşky görnüşine has içgin düşünmegi we baha bermegi üpjün edip biljek ussat dizaýn topary bar.

企业 微 信 截图 _20240107114454

Şahsy bellik paket dizaýnyny ýerine ýetirmek

Logotip dizaýn faýllaryňyzy bize iberiň, Marbon markaly gaplamalaryňyzy gurmak üçin şahsy logotipiňizden başlamaga kömek ederblist kartoçkasy, guty dizaýny, karton dizaýny we ş.m..Biziň bilen habarlaşyp, marka logotipiňizi iberip bilersiňiz.

Diş çotgasynyň dizaýny

Biziň wezipämiz, müşderiniň garaşyşlaryndan has ýokary OEM hyzmatlaryny bermek.