1999-njy ýylda esaslandyrylan “Guangdong Marbon Daily & Chemical Ltd”, ýokary tehnologiýa, etika we seresaplylyk bilen enjamlaşdyrylan kämillige tarap ýola düşdük.Tejribämize we kämilligimize esaslanyp, hünärmenler toparymyz dürli agyz bejergisine laýyk gelýän, abraýly we täsirli önümleriň doly toplumyny hödürleýär.

Marbon R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän agyz bekleme önümlerini öndürýän kärhana.El bilen diş çotgalarynda, elektrik diş çotgalarynda, diş ýuwulýan ýerlerde we suw ýuwujylarda hünär dizaýnlary we önümçiligi.Zawod bir ýüz kyrk dört müň inedördül metr meýdany, üç ýüzden gowrak işgäri öz içine alýar.Marbon ýigrimi ýyldan gowrak önümçilik dolandyryş tejribesine eýedir we ISO9001 we SGS tarapyndan kepillendirilen ajaýyp hil gözegçilik ulgamyna eýe.

1999

MARBON

DURMUŞLYK, SYITYASAT, GÖRNÜŞ, GÖRNÜŞ WE TEAM RUHY

Bu aýratynlyklar, olaryň netijeliligine we howpsuzlygyna ynanýan iň oňat maddalary paýhasly saýlamaga iterýär.Şeýle hem, iň gymmatly we ajaýyp ingredientleri ulanmagy dowam etdireris we düýbüni tutujy, ýöne ýokary derejeli formulalary ösdürmek üçin iň ösen tehnologiýany ulanarys.

Topokardaky telekeçi teleskop we işgärlere seredýär.Iş mümkinçiligi, bizopp we franşiza, ak fonda paýlama düşünjesi.Gülgüne merjen gök wektor izolirlenen surat

KOMPANI COMA KOMITENTI

Biziň kompaniýamyz, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän diş çotgasyny tapmagyň möhümdigine düşünýär.Şonuň üçin size habarly karara gelmek üçin nusga dizaýnlaryny hödürlemek bilen buýsanýarys.Nusga dizaýnlarymyz, diş çotgalarymyzyň hilini özüňiz görmäge we bilmäge mümkinçilik berýär.Dürli dürli görnüşleri, tutawaç şekillerini we reňkleri öz içine alýan dürli görnüşleri hödürleýäris.Şeýle hem önümleri öz logotipiňiz bilen belläp bilersiňiz.Şeýlelik bilen, islegleriňize we diş zerurlyklaryňyza laýyk dizaýny saýlap bilersiňiz.

Mysal dizaýnyny soramak üçin, BIZ bilen habarlaşyň, size birini ibereris.Biziň kompaniýamyz, “netijeli önümçilik wagty, ygtybarly hil we satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlar” wada berýär.Biz size has gowy diş bejergisini bermäge borçlanýarys.Şonuň üçin diş çotgalarymyzyň islegleriňizi kanagatlandyrmagy we garaşýan zatlaryňyzdan ýokary bolmagy üçin goşmaça ýol geçýäris.Iş zerurlyklaryňyz üçin diş çotgasy kompaniýamyzy göz öňünde tutanyňyz üçin sag boluň.