• sahypa_banner

Näme üçin Marbon?

Has köp

Öndürijiniň ýyllyk tejribesi

Has köp

Önümçilik çyzyklary

Has köp

Işgär

Has köp

Ylmy barlag işgärleri

Has köp

Diş çotgasynyň modelleri

3D Panorama arkaly Marbon Zawody bilen tanyş

Marbon üpjünçilik zynjyryny netijeli dolandyrmagyň möhümdigini ykrar edýär.Müşderilere ýokary hilli diş arassaçylygy önümlerini gowşurmagyň gowy meýilleşdirilen we ýerine ýetirilen üpjünçilik zynjyrynyň zerurdygyna düşünýäris.Üstünlige ygrarlylygymyz, berk hil standartlarymyza laýyk gelýän abraýly üpjün edijilerden çig mal gözlemekden başlaýar.Önümçilik desgalarymyza çig malyň ygtybarly we wagtynda iberilmegini üpjün etmek üçin bu ynamdar üpjün edijiler bilen işleýäris.Önümçilik amallarymyz, her bir diş çotgasynyň takyk spesifikasiýalara öndürilmegini üpjün edip, hiliň berk gözegçilik standartlaryna eýerýär.Müşderilerimiziň isleglerini we isleglerini kanagatlandyrýandygymyzy üpjün etmek üçin üpjünçilik zynjyrymyza yzygiderli gözegçilik edýäris we zerur bolanda düzedişler edýäris.Önümlerimiziň wagtynda eltilmegini üpjün etmekden başga-da, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmaga bolan ünsümiz inwentarlary netijeli dolandyrmagy dowam etdirýär.Şonuň üçin üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak amallarymyzy garaşylýandan has ýokary derejede gowulandyrmagy maksat edinýäris.

Marbon zawodynyň çalt görnüşi

IMG_2514
Sanjym enjamy
IMG_2566
Freokary ýygylyk enjamy

Sanjym galyplary, esasanam sarp edijileri özüne çekjek özboluşly we özüne çekiji görnüşli önümleri döretmek meselesinde agyz beklemek önümleriniň möhüm bölegi bolup durýar.Bu ýerde, sanjym galyplaýyş ussahanamyzda, müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän ýokary hilli diş çotgalaryny döretmek üçin zerur tejribämiz we tejribämiz bar.Hünärmen dizaýnerlerimiz, her önüm üçin iň täsirli görnüşi we dizaýny kesgitlemek üçin, her bir galybyň takyk kesgitlemelere laýyk gelmegini üpjün etmek üçin öz galyndy gurluşykçylarymyz bilen işleşýäris.Önümçilik prosesinde möhüm ähmiýete eýe bolan material saýlamaga kömek edýäris.Toparymyz, dürli agyz beklemek önümleri üçin iň oňat işleýän we müşderilerimize zerurlyklaryna görä iň oňat materiallary saýlamaga kömek edip biljek diş çotgasynyň mateiral görnüşlerini gowy bilýär.Toparymyz, müşderilerimiziň isleglerine we isleglerine laýyk gelýän ýokary hilli önümleri bermäge bagyşlanýar.Öndürýän her önümimiziň standartlara laýyk gelýändigine göz ýetirmek we mümkin boldugyça iň ýokary müşderi hyzmatyny hödürlemäge çalyşýarys.Sanjym galyplaýyş hyzmatlarymyz we agyz bejermek önümiňizi bazara çykarmaga nädip kömek edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

IMG_2551
IMG_2517

Awtomat pyçak ekmek maşyny

Marbon ösen önümçilik enjamlary we tehnologiýasy, şeýle hem dürli toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli çotga materiallaryny we spesifikasiýalaryny hödürleýän tejribeli hünärmen toparyna eýe.Arassa we arassa önümçilik işini üpjün etmek we saçyň we tozanyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin önelgesiz saç ekmek ussahanalaryny we tozansyz saç ekmek enjamlaryny we tehnologiýasyny ulanýarys.Önümiň hilini üpjün etmek üçin önümçilik gurşawyna berk gözegçilik edýäris.Diş çotgasynyň hilini üpjün etmek üçin önümleriň hilini barlamak üçin takyk gurallary ulanýarys, çotganyň saçynyň hili, uzynlygy, mukdary we ş.m.Şeýle hem, ulanyjylara agyz saglygyny has gowy goramak üçin dürli adamlaryň aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda ýokary çeýeligi, bakteriýa garşy, akartma we beýleki funksiýalary bilen ýörite çotga saçlaryny hödürleýäris.Aýry-aýry ulanyjy, lukmançylyk edarasy ýa-da supermarket bolsaňyzam, hünär hyzmatlaryny berip bileris we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürläp bileris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimizi önümlerimiz we hyzmatlarymyz barada öwrenmek üçin zawodymyza baryp görmäge çagyrýarys.

IMG_2590
Bukja maşyn
IMG_2560
Bristles synag enjamy

Highlyokary hünärli hil barlag toparymyz, ýokary hilli, öndürijilik we hyzmat standartlarymyzy saklamak üçin önümçilik prosesiniň her ädiminde ýerinde.Önümlerimiziň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin iň täze enjamlara, tehnologiýalara we önümçilik usullaryna köp maýa goýduk.Hil gözegçiligi işgärleri öndürilen her bir diş çotgasynyň berk standartlarymyza laýyk gelýändigine göz ýetirýärler, şonuň üçin iň oňat önüm alýandygyňyza ynanyp bilersiňiz.

Professional önümçilik ussahanasy

diş çotgasy zawody (3)
DSC_7179
IMG_2526
IMG_2531
IMG_2533
diş çotgasy zawody (1)

Adingüklemek we logistika

Zawodymyz dürli önümleri öndürmek we paýlamak üçin giň ýer berýän uly göwrümli ammar.Zawodymyz köp sanly ýerleşişi we iň häzirki zaman desgalary bilen müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp dürli önüm öndürmäge ukyply.Aýratyn hünärmenler toparymyz ähli önümleriň takyk spesifikasiýa edilmegini, yzygiderliligi we hilini üpjün etmek üçin işleýärler.Ammarymyz önümleri saklamak we paýlamak üçin tygşytly çözgüt hödürleýär.Ammary uly kuwwaty bilen önümleri howpsuz we tertipli ýagdaýda saklamaga ukyplydyr.Zawodymyz we ammarymyz önümçilik we paýlamak zerurlyklary üçin giňişleýin çözgüt hödürleýär.Müşderilerimize ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemek bilen buýsanýarys we olaryň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagy maksat edinýäris.

Şeýle hem, gyssagly eltip bermegi teklip edýäris, gyssagly eltiş hyzmatymyzy ulananyňyzda size ýa-da müşderiňize zerur nusga önümlerini alýarys.Önümleriňizi köp franşiza ýerlerine ýa-da siziň adyňyzdan birnäçe müşderä saklamagy we paýlamagy dolandyryp biljek ýörite iberiş we logistika toparymyz bar.Siziň üçin gowşuryşlary saýlap, iberip we yzarlap bileris.

600-498-4
IMG_1133
IMG_1145
IMG_7568