• sahypa_banner

Simsiz zarýadly çagalar üçin DYCROL Sonik multfilm elektrik diş çotgasy

Simsiz zarýadly çagalar üçin DYCROL Sonik multfilm elektrik diş çotgasy

Simsiz zarýad berýän çagalara elektrik diş çotgasy ýakymly we reňkli haýwan temaly toplumy bar, 3 we ondan uly ýaşly çotgalar üçin çotgany aňsat we gyzykly etmek üçin ajaýyp döredilen.Esasanam kiçi çagalar üçin döredilen premium ýumşak çişler bilen çagalar üçin bu ýeňil diş çotgasy nyşany ýuwaşlyk bilen ýuwýar.

● Ultra ýumşak dykyzlyklar: Dişleri has arassalamak üçin yrgyldamalar;

● Akylly wagt ýatlatmasy: Iki minutlyk taýmer çagalary dişlerini we diş etlerini düýpli arassalamak üçin ýeterlik çotga çagyrýar;

Sil Silikon tutawajy: Çagalar üçin amatly;

● leeke zarýadda 90 gün ulanylyş;

● IPX7 Suw geçirmeýän: Suw çydamly we silikon bilen örtülen dizaýn has çydamly;

● Üç dürli diş çotgasynyň stili: Düwürtik, Panda we polýar aýy;

Include Paket: Karton bedeni * 1, Diş çotgasynyň kelleleri * 3, Simsiz zarýad bazasy * 1, görkezme * 1


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1_01
1_02
1_03
1_04
1_05
1_06
1_07
1_08
1_09

Sorag-jogap

Kepillik we satuw hyzmatyndan soň nähili?

Bir ýyl kepillik.Tehniki ýa-da baglanyşykly soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Satuw bölümimizden soň ASAP çözgüdi size habar berer.Gerek bolsa has giňişleýin maglumat üçin kepillik hatyny hem ibereris.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

2003-nji ýyldan başlap, professional öndüriji.

Paketimiň gelmegi üçin näçe wagt gerek?

Takmynan 20-25 gün gerek order sargyt beren badyňyza harytlary derrew taýýarlarys.

Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

Customers Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys.Every Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

Marka adymy diş çotgasyna çap etmek we gaplamagy islendik stilde düzmek dogrymy?

Hawa, gowy.OEM müşderilerine ýokary hilli ýöriteleşdirilen gaplama bilen kömek etdik.Has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň