• sahypa_banner

Diş çotgasyna ideg: Agyz saglygyny goramak üçin diş çotgyňyzy arassa saklamak

Agyz saglygyny goramak üçin dogry diş çotgasy ideg etmek zerurdyr.Diňe dişleriňizi yzygiderli ýuwmak däl;şeýle hem ulanýan guralyňyzyň arassa we zyýanly mikroblardan azat bolmagyny üpjün etmek hakda.Diş çotgyňyzy dogry ideg etmezlik agzyňyzy bilgeşleýin zyýanly bakteriýalara sezewar edip biler, bu bolsa dürli agyz saglygy meselelerine sebäp bolup biler.Bu makalada size diş çotgyňyzy arassa we arassa saklamak barada maslahatlar bereris.

1. Gowy ýuwuň

Her gezek ulanylandan soň, diş çotgyňyzy gowy ýuwmak möhümdir.Galan diş pastalaryny, iýmit bölejiklerini ýa-da bakteriýalary aýyrmak üçin gabyklary suwuň aşagynda saklaň.Ulanylandan soň diş çotgyňyzy ýuwup, bakteriýalary saklap biljek galyndylary aýyrýarsyňyz.Diňe ýuwmagyň ähli mikroblary netijeli ýok etmejekdigini bellemelidiris;garamazdan, diş çotgasyny ideg etmekde zerur başlangyç ädimdir.

2. Diş çotgyňyzy dogry saklaň we howada açyň

Her gezek ulanylandan soň diş çotganyňyzyň guramagyna rugsat beriň.Ony açyk ýerde dik saklamak bilen, çyglylygyň we bakteriýalaryň ýygnanmagyny azaldarsyňyz.Diş çotgasy şkaf ýa-da syýahat gapagy ýaly ýapyk ýerde saklananda, howa aýlanyşygyny çäklendirýär we bakteriýalaryň çişiklerinde ösmegine mümkinçilik berýär.Şeýlelik bilen, arassalygyny saklamak üçin diş çotgyňyzy tebigy ýagdaýda guradyň.

3. Diş çotgalaryny paýlaşmakdan gaça duruň

Diş çotgalaryny paýlaşmak gaty arassa däl tejribe.Her bir adamyň agzynda özboluşly bakteriýalar bar we diş çotgalaryny paýlaşmak zyýanly mikroorganizmleriň geçmegine sebäp bolup biler.Mundan başga-da, adaty sowuk ýa-da dümew ýaly käbir ýokançlyklar we keseller diş çotgasyny paýlaşmak arkaly aňsatlyk bilen ýaýrap biler.Şonuň üçin öz diş çotgyňyz bolmaly we beýlekiler bilen paýlaşmakdan saklanmaly.

4. Diş çotgyňyzy yzygiderli çalyşyň

Diş çotgalary wagtyň geçmegi bilen könelýär, bu bolsa dişleriňizden we diş etleriňizdäki nyşany aýyrmakdaky täsirine täsir edip biler.Amerikan diş birleşigi (ADA) her üç-dört aýdan bir gezek diş çotgyňyzy çalyşmagy maslahat berýär, ýa-da tüýdükler könelse.Tüýdükler çeýeligini ýitirenlerinde, dişleriňizi dogry arassalamakda az täsir edýärler.Reefeksiýadan gaça durmak üçin keselden gutulanyňyzdan soň hemişe diş çotgyňyzy çalyşmagy ýatdan çykarmaň.

5. Diş çotgasy eýelerinden seresap boluň

Diş çotgalaryny saklaýjylar, diş çotgalaryny tertipli we arassa görnüşde saklamak üçin köplenç ulanylýar.Şeýle-de bolsa, yzygiderli arassalanmasa, bu eýeler bakteriýalaryň köpelýän ýerine öwrülip biler.Diş çotgasyny saklaýjyny hepdede azyndan bir gezek gyzgyn suw we sabyn bilen arassalaň.Mümkin bolsa, howanyň erkin aýlanmagyna mümkinçilik berýän açyk dizaýnly eýeleri saýlaň, diş çotgyňyzyň ulanylyşynyň arasynda guramagyna mümkinçilik beriň.

6. Diş çotgyňyzy dezinfeksiýa ediň

Mikroblar we bakteriýalar wagtyň geçmegi bilen diş çotgyňyzda ýygnanyp biler, şonuň üçin ony yzygiderli dezinfeksiýa etmek möhümdir.Diş çotgyňyzy arassalamak üçin ulanyp boljak dürli usullar bar.Adaty bir usul, gabyklary antibakterial agz ýuwmakda birnäçe minut çümdürmekdir.Başga bir wariant, diş çotgasynyň kellesini wodorod peroksid bilen suwuň garyndysyna batyrmakdyr.Ondan soň galyndy dezinfeksiýany aýyrmak üçin diş çotgasyny gowy ýuwuň.

7. UV sanitizatorlaryna serediň

UV arassalaýjy enjamlar, diş çotgyňyzyň arassa we mikrobsyz galmagyny üpjün etmek üçin ulanyp boljak goşmaça guraldyr.Bu enjamlar diş çotgyňyzda bolup biljek bakteriýalary, wiruslary we galyndylary öldürmek üçin ultramelewşe şöhlesini ulanýarlar.Adatça, diş çotgyňyzy saklap we sterilizasiýa prosesini işjeňleşdirip bilýän ykjam ammar görnüşinde gelýär.UV arassalaýjylary täsirli bolup bilse-de, islege bagly we diş çotgasyna ideg etmek üçin zerur däl.

8. Syýahat üçin şahsy diş çotgyňyzy alyň

Syýahat edeniňizde, adaty diş çotgyňyzy götermek amaly ýa-da amatly bolup bilmez.Şeýle ýagdaýlarda bir gezek ulanylýan diş çotgalaryny ulanmagy göz öňünde tutuň.Bu diş çotgalary öňünden ulanylýan diş pastasy bilen gelýär, diş pastasynyň aýratyn turbasyny götermegiň zerurlygyny aradan aýyrýar.Bir gezek ulanylanda, syýahatyňyzda bakteriýalaryň döremek howpuny azaldyp, diş çotgasyny taşlaň.

Diş çotgasyna ideg etmek, agyz saglygyny goramakda möhüm rol oýnaýar.Bu maslahatlara eýerip, diş çotgyňyzyň arassa we mikrobsyz galmagyny üpjün edip, agyz ýokançlyklary we keseller howpuny azaldyp bilersiňiz.Diş çotgyňyzy gowy ýuwmagy, dik we howada saklamagy, diş çotgalaryny paýlaşmazlygy, yzygiderli çalyşmagy we diş çotgasynyň saklaýjysyny arassalamagy ýatdan çykarmaň.Mundan başga-da, diş çotgyňyzy yzygiderli dezinfeksiýa etmek we syýahat üçin bir gezek ulanylýan diş çotgalaryny ulanmagy göz öňünde tutuň.Diş çotgasynyň dogry idegini ileri tutup, has sagdyn ýylgyryş üçin işjeň ädim ädýärsiňiz.


Iş wagty: Noýabr-22-2023